Palvelut


Nepsy-valmennus

eli neuropsykiatrinen valmennus pyrkii vahvistamaan arjen sujuvuutta ja elämänlaatua. Valmennuksessa etsitään ratkaisuja esimerkiksi toiminnanohjauksen haasteissa, sosiaalisissa taidoissa, itsetunnon rakentumisessa ja keskittymisen ongelmissa. Tarkoituksena on lisätä onnistumisen kokemuksia ja elämänhallintaa.
  

Neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia ovat ADHD, autismikirjo, kehityksellinen kielihäiriö DLD, Touretten oireyhtymä, pakko-oireinen häiriö OCD sekä uhmakkuus- ja käytöshäiriöt.

Valmennukseen pääsee myös ilman diagnoosia. Maksusitoumusta on kuitenkin tällöin vaikeampi saada. 
ADHD:n Käypä hoito-suosituksissa nepsy-valmennus on yksi kuntoutusmuoto.

Valmennus tapahtuu usein asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Se koostuu tapaamisista, kotiharjoitteista, viesteistä ja puheluista. Tyypillisesti tapaamiskertoja on noin 8-10. Kesto 45-60 min. 

Perhekoulu

Perhekoulu-toiminta voi toteutua yksittäisten perheiden kanssa vanhempien ja/tai lasten ohjaamisessa sekä vanhempain- tai lastenryhmän ohjaamisessa.

Ohjaamisessa hyödynnetään Perhekoulun menetelmää käsikirjan mukaisesti. Ryhmänohjaaja on suorittanut Barnavårdsföreningenin Perhekoulu POP®  menetelmäkoulutuksen. 

Perhekoulun menetelmät perustuvat tutkittuihin käyttäytymisen hallinnan menetelmiin. Niiden tavoitteena on löytää rakentavampia käyttäymismalleja lapselle, jonka kyky hallita omaa käyttäytymistä on puutteellista iän tai kehityksellisten haasteiden vuoksi.

Perhekouluohjelman kohderyhmänä ovat haastavasti käyttäytyvät lapset ja heidän vanhempansa. Ohjauksessa keskitytään myönteisempään lapsi-vanhempi -vuorovaikutukseen erilaisten harjoitteiden ja tehtävien avulla. Ohjauskertoja on noin 8-10. Ohjauskerta on 45-60 min.

Erityisopetus/

yksityisopetus

Laaja-alaista erityisopetusta annetaan lapsille ja nuorille, joilla on oppimisen vaikeuksia, käyttäytymisen, tunne-elämän tai sosiaalisten taitojen haasteita. 

Opetus voi kohdistua yksittäiseen oppiaineeseen (mm. suomen kieli, matematiikka, englanti) tai oppimisstrategioiden ja oppimistyylien  harjoitteluun. Opetus voi olla kuntouttavaa luki-opetusta (lukeminen-kirjoittaminen)  tai keskittymisen ja toiminnanohjauksen pulmissa auttamista. 
 

Kartoitus, suunnittelu ja arviointi
Jokaisen oppijan kohdalla tehdään ensin alkukartoitus, jonka avulla saadaan selville lähtötilanne. Sen pohjalta laaditaan opiskelusuunnitelma ja tavoitteet, joita arvioidaan väliarviointien avulla. Viimeisenä tarkastellaan tavoitteiden toteutuminen ja tehdään loppuyhteenveto.

Yksilö- ja pienryhmäopetus kestää 45-60 min kerrallaan. Pienryhmän ihanteellinen koko on 2 - 4 oppijaa.

Koulutukset

Mahdollisuus erilaisiin koulutuskokonaisuuksiin. Osaamisalueena erityisesti tuen eri muodot (kolmiportainen tuki), luki-opetus ja neuropsykiatriset vaikeudet. 

Myös erityisopetuksen ohjaukset ja neuropsykiatriset konsultoinnit tarpeen mukaan. Luo kotisivut ilmaiseksi!